« Veils Are The Anti-Viagra | Main | See The Sac »

Sending Love

To Joni, whose partner Robert is in ICU facing the loss of his legs to spinal/epidural abscess. Our thoughts and prayers are with you and Robert.


Comments (1)

Dag zoetje, ik zit nu in me... (Below threshold)
Schatje:

Dag zoetje, ik zit nu in me mottig schooltje. T'is hier echt niet leuk he en ik mis je echt heel veel. je Foto ligt hier naast me en ik verlang zo naar jou. kwil in je armpjes komen liggen in je bedje. kwil in je bedje gezellig naar een filpje kijken en je zoentjes geven van je voetjes tot je je koptje. kwil je in ja haartjes strelen en je zachtjes fluisteren in je oortjes dat ik alleen maar van jou hou. Ik wil met jou een zalig warm badje nemen en dan al spelend in je bedje kruipen. het lichtje dimmen en met jou een beetje nasty spelletjes te spelen. eerst lief en traag en dan snel en geil. I need you so much baby !!!
Advertisements

rightads.gif

beltwaybloggers.gif

insiderslogo.jpg

mba_blue.gif

Follow Wizbang

Follow Wizbang on FacebookFollow Wizbang on TwitterSubscribe to Wizbang feedWizbang Mobile

Contact

Send e-mail tips to us:

[email protected]

Fresh Links

Credits

Section Editor: Maggie Whitton

Editors: Jay Tea, Lorie Byrd, Kim Priestap, DJ Drummond, Michael Laprarie, Baron Von Ottomatic, Shawn Mallow, Rick, Dan Karipides, Michael Avitablile, Charlie Quidnunc, Steve Schippert

Emeritus: Paul, Mary Katherine Ham, Jim Addison, Alexander K. McClure, Cassy Fiano, Bill Jempty, John Stansbury, Rob Port

In Memorium: HughS

All original content copyright © 2003-2010 by Wizbang®, LLC. All rights reserved. Wizbang® is a registered service mark.

Powered by Movable Type Pro 4.361

Hosting by ServInt

Ratings on this site are powered by the Ajax Ratings Pro plugin for Movable Type.

Search on this site is powered by the FastSearch plugin for Movable Type.

Blogrolls on this site are powered by the MT-Blogroll.

Temporary site design is based on Cutline and Cutline for MT. Graphics by Apothegm Designs.

Author LoginTerms Of Service

DCMA Compliance Notice

Privacy Policy